Komana Arkeolojik Ara?t?rma Projesi, Orta Karadeniz B?lgesi, Klasik ?a?kenti Komana?n?n lokasyonunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amac?ile 2004 y?l?nda ba?lam??t?r. Komana, Mitridat Krall????n?n idaresinde ?nemli bir k?lt merkezi olmu? Roma ?mparatorluk D?nemi?nde de ?zerkli?ini korumu?tur. Anadolu tanr?s?Ma?ya adanm?? olan kutsal alan, ayn?zamanda ?evre b?lgeler i?in bir ticaret merkezi ve olas?l?kla Mitridat Krall???i?in banka g?revi g?rm??t?r. Kutsal alanda d?zenlenen festivaller, zengin pazar yeri, kutsal fahi?eleri ve kenti ?evreleyen verimli arazisi ile Anadolu?nun t?m b?lgelerinden ziyaret?i ak?n?na u?ram?? olmal?d?r. Komana ilk olarak 19. y?zy?lda Avrupal?gezginler taraf?ndan ziyaret edilmi?ve Tokat??n 9km kuzeydo?usunda, ?ris nehri (Ye?il?rmak) yan?nda bulunan Hamamtepe h?y???antik kentin merkezi olarak tesbit edilmi?tir.

Komana Arkeolojik Ara?t?rma Projesi ?ok ?e?itli y?ntemleri kapsamaktad?r. Geni??apl?y?zey ara?t?rmas?nda Hamamtepe ?evresinde yer alan yerle?meler ve yaz?tlar tesbit edilmekte, seramikler toplanmakta, ve jeofizik ara?t?rma yap?lmaktad?r. Bu web sayfas?ile ara?t?rma sonu?lar?ve toplanan verilerin daha geni?bir ?evreyle payla??lmas?ama?lanm??t?r.

Tarih?e
Karadeniz B?lgesi?nin i?kesimlerinde, g?n?m?z Tokat s?n?rlar?i?erisinde, Hellenistik D?nem?de faaliyet g?steren iki tane tap?nak devleti bulunmaktayd? Bunlardan daha b?y?k olan? Komana, ana tanr??a Ma?ya ithafen yap?lm??, Kapadokya tipi bir mabeddi (Wilson 1960, 228). Mabed ?evresindeki topraklar tap?na?a ait olup 6000 adet serf taraf?ndan i?leniyordu (Strabo 12.3.34). Komana tap?nak devleti ayn?zamanda polis stat?s?nde bulunmakta ve y?l boyunca ?evreden gelen ziyaret?iler taraf?ndan bir ticaret merkezi olarak da kullan?lmakta idi.

Komana?daki kutlama ve ibadet y?ntemleri Kapadokya?daki Ma mabedindekiler ile benzerlik g?stermekte idi. Hatta Strabo?ya g?re (12.3.32) Komana Pontika Kapadokya?daki mabedin bir kopyas?yd?

??ve orada neredeyse ayn?t?rde dini t?renler bulunur; kehanet alma ?ekli ayn?d?r; ?zellikle de ilk krallar?n y?netiminde oldu?u gibi, rahipler ayn??ekilde sayg?n bir yere sahiplerdir; y?lda iki kere, tanr??a heykelinin kentte gezdirildi?i Exodi olarak an?lan festivalde rahip tanr??an?n tac?n?giyerek kraldan sonraki en sayg?n ?ereflere tabi olur.?

Pontus Krall???d?neminde Komana ve di?er tap?nak devleti Zela kendi topraklar?n?i?leyen, ve festival zamanlar?nda say?s?z ziyaret?iye ev sahipli?i yapan ba??ms?z devletler niteli?indeydiler. Bu ba??ms?zl?klar?na ra?man Pontus Krall???d?neminde di?er kentlerle ayn?tipte ?ehir sikkeleri basm??lard?r.

Pontus Krall?????kt?kten ve VI. Mitradates ka?t?ktan sonra Komana tap?nak devleti bir prenslik haline gelmi? ve Pompey taraf?ndan M.? 1. y?zy?l?n ortalar?nda Archelaus?a devredilmi?tir (App.Mithr. 115; Wilson 1960, 228). Archelaus?u M.? 47 y?l?nda Caesar taraf?ndan g?revden al?nd?ktan sonra o?lu izlemi?tir. Kapadokya k?kenli, Bitinya?l?Lykomedes Archelaus?un o?lundan prensli?i devralm?? (Bell.Alex. 66.3), Augustus taraf?ndan g?reve getirilen Medeius, Cleon, Dyteutus s?rayla Komana?da g?rev yapm??t?r (Cass.Dio 51.2.3; Strabo 12.558; 12.574). Dyteutus?un ?l?m?ile Komana Pontus Galaticus b?lgesine dahil edilmi?tir. Bu zamana kadar rahipler ?nemli ?l??de g??lerini yitirmi?ancak tap?nak i?levine devam etmi?tir. Maurice Tiberius d?neminde (M.S. 582-602) kent imparatorluk alan?na kat?lm??t?r. B?lge Pontus Krallar?d?nemi ve imparator Maurice idaresini kapsayan d?nem aras?nda, bir s?re de ager publicus stat?s?nde bulunmu?tur (RGS Supp.Pap. 1893, 736).

Pontus Krallar?y?netiminde ve Roma ?mparatorluk d?nemleri boyunca Komana?n?n topraklar?geni?lemi?tir. Roma?l?Pompey kenti prenslik yapt???nda topraklar?na 2 schoeni veya 60 stades eklemi?tir. B?ylelikle kent alan?n?n ?ap?yakla??k 4km?ye ula?m??t?r (Magie 1950, 371; Wilson 1960, 229). Roma imparatorlar?ndan Caesar veya Antony, Komana rahiplerine 4 schoeni de?erinde toprak daha vermi?tir (Wilson 1960, 229). Bu yeni topraklar b?y?k olas?l?kla kentin do?u, g?ney ve bat?taraflar?na eklenmi?olmal?d?r. Bu alanlar Zelitis ve Megalopolitis olarak bilinir. Kuzey taraf?n?n ise, Magnopolis ve Neocaesareia kentlerinin ?ok yak?nda bulunmas?sebebi ile, s?n?rl?kalm?? oldu?u varsay?labilir. Augustus d?neminde kentin alan?n?n daha da geni?leyerek b?lgedeki civitates?lerin b?y?kl???ne ula?t???bilinmektedir. Komana M.S. 34-35 y?llar?nda Pontus Galaticus b?lgesine eklendi?inde ise Magnopolitis kenti de b?y?k olas?l?kla Komana Pontika?ya dahil edilmi?tir (IGR III, 105; Waddington v.d. 1904, 109).

Kent Titus d?nemine kadar hem Hierocaesareia hem de Komana olarak an?lm??t?r (IGR III, 105,106). Tap?na??n ??k???n?Hristiyanl???n yay?lmas?h?zland?rm??t?r. ?evresindeki topraklar ?ok daha k???k ama merkezi bir yerle?im olan Daximon?a dahil edilmi?tir.

Tap?nak devletinin ana tanr??as?Ma?n?n resmi imparator Caligula devrinden itibaren sikkeler ?zerinde yeralm??t?r. Tap?na??n mimari g?r?nt?s?ne ait eldeki tek veri Caracalla, Septimius Severus ve daha sonra Trajan sikkeleridir (Fig.1). Bu sikkelerin ?zerinde tetrastil bir tap?nak tasvir edilmektedir. Tokat il merkezindeki Ali Pa?a Camii?nin in?as?nda kullan?lm?? 8 adet gri s?tunun tap?na?a ait olabilece?i d???n?lmektedir. Ayr?ca yine Tokat kent merkezinde bulunan Ulu Camii ve Garipler Camii'lerinde kullan?lm?? olan s?tun ve s?tun ba?l?klar?n?n da Komana Antik kentinden getirilmi?olmas?olas?l?kl?d?r.*Komana, Tokat??n 9 km kuzeydo?usunda, G?menek mevkiinde bir tepe ?zerinde bulunmaktad?r (Proc.Pers. I.17.14). Kentin b?lgedeki verimli ovaya hakim bu geni?tepede bulundu?u tepede g?r?len duvar kal?nt?lar?ndan tahmin edilmektedir. Bu ufak ve bi?imsiz ta?lardan meydana gelen duvarlar?n tap?na??n temenos duvar?n?n temelinin i?dolgusunu meydana getirmi? olabilece?i d???n?lmektedir. Tap?na??n Ye?il?rmak??n di?er taraf?na g?n?m?zde kaybolmu?bir k?pr?ile ba?l?oldu?u d???n?lm??, k?pr?n?n aya??na su reg?lat?r?n?n i?erisinde 2004 y?l?ara?t?rmalar?s?ras?nda rastlanm??t?r. Tepe etraf?ndaki verimli topraklar mutlaka tap?nak devletinin ekonomik yap?s?nda ?nemli rol oynam?? olmal?d?r (Strabo 12.3.34). Maalesef sit alan?modern sulama kanallar?ve yeni yap?lan bir karayolu sebebiyle hasar g?rm??t?r.

Bu web sayfas?nda yeralan bilgiler ki?isel veya e?itim ama?l?kullan?ma a??k olup, yay?nlanmas?ve da??t?m?yazarlar?n iznine ba?l?d?r.* Say?n Hasan Erdem?e bilgilendirmelerinden dolay?te?ekk?r ederiz.?2014 karp - web sayfas?farm-design taraf?ndan haz?rlanm?? ve y?netilmektedir.

调理月经闭经的时间,可以延长乳房容貌的衰老粉嫩公主酒酿蛋正品。今天我们先来简单介绍一下,如何来调理。古代正常的闭经年龄是在50岁左右产后丰胸。冲任不容,天葵不至,以至于子宫卵巢衰弱丰胸产品。可是随着现代营养水平,生理周期的延长,闭经的时间其实可以延长到60岁左右丰胸食物