Raporlar

2009 Raporu

TOKAT ?L? KOMANA ANT?K KENT? KAZISI 2009 YILI ?ALI?MALARI
Prof. Dr. D.Burcu Erciyas, Emine S?kmen, Co?ku Kocab?y?k

Giri?:
Komana antik kentinde 2009 y?l?nda ba?layan kaz? ?al??malar?, 27 Temmuz-2 Eyl?l 2009 tarihleri aras?nda yap?lm??t?r. ?al??malara Do?.Dr.Burcu Erciyas, Yrd.Do?.Dr.Evangelia Pi?kin, Orta Do?u Teknik ?niversitesi Yerle?im Arkeolojisi Doktora Program? ??rencileri Emine S?kmen, Co?ku Kocab?y?k, Mustafa Tatbul, Y?ksek Lisans ??rencileri G?zin Eren, ?zgecan Yarma, Arkeometri Anabilim Dal? Y?ksek Lisans ??rencisi Mehmet Bilgi Er, Adnan Menderes ?niversitesi Arkeoloji B?l?m? ??rencisi R??t? S?nnet?i, Arkeolog Ercan Semih Er ve Bakanl?k Temsilcisi olarak Amasra M?zesi?nden Sultan Tutar kat?lm??t?r. ?al??malar 11 i??i ile y?r?t?lm??t?r. Kaz? ?al??malar?n? T.C. K?lt?r ve Turizm Bakan? Say?n Ertu?rul G?nay ba?latm??t?r. (Fig.1)


2009 y?l? i?in Bakanl?k?a sunulan programda belirtildi?i ?zere ?al??malar Hamamtepe H?y??? ?zerinde yo?unla?m??t?r. (Fig.2)


H?y?k ?zerinde 3 b?lgede ?al???lm??, toplam 8 adet 5m x 5m lik a?mada ve 2 adet 2,5m x 5m?lik a?mada kaz?lar y?r?t?lm??t?r. A?malar?n t?m?nde tepenin son kullan?m evresi olan Ge? Bizans/Sel?uklu D?nemi?ne ait kal?nt?lar tesbit edilmi? olup, baz? alanlarda Roma D?nemi?ne tarihlenebilecek serami?e de rastlanm??t?r. Kaz?lar s?ras?nda ?ok say?da bronz sikke, bol miktarda ?zellikle s?rl? seramik, ?okca hayvan kemi?i, demir par?alar? (?ivi, kilit par?alar?, di?er in?aat malzemeleri vb.), cam, kemik, metal ve pi?mi? toprak objeler ile 1 adet s?tun par?as? ele ge?irilmi?tir.

?al??man?n detaylar? alanlara g?re sunulmaktad?r:

H1 ALANI

Hamamtepe ?zerinde ilk kaz? ?al??malar?n?n ba?lad??? alana H1 ad? verilmi?tir. Bu alan tepe ?zerinde, merkezin g?neydo?usunda yer almaktad?r. H1, tepenin son kullan?m evresini yans?tacak bir alanda geni?leyerek kaz? ?al??malar?n?n s?rd?r?lebilmesi i?in se?ilmi?tir. H1 alan?nda 5 a?mada ?al???lm??t?r (Fig.3):


2009 y?l? ?al??malar?nda H1 alan?nda Ge? Bizans/Sel?uklu D?nemleri?ne tarihlenebilecek ?? evre ortaya ??kar?lm??t?r. En ge? evre (3. evre) 272/593 ve 277/598 a?malar? 2. Tabaka?da takip etti?imiz kuzeybat?-g?neydo?u y?n?nde ve do?u-bat? y?n?nde devam eden duvarlard?r.(Fig.4) (Fig.5)272/593?teki sarn??, bu d?nemlerde ??p ?ukuru olarak kullan?lm?? olabilir. Di?er a?malarda bu evreye ait bir yap?sal kal?nt? ortaya ??kar?lmam??t?r. Sonraki evre (1. Evre) ise i?liklerin str?kt?r?n?n oturdu?u evredir. (Fig.6)


Bu evre H1 alan?ndaki b?t?n a?malarda takip edilebilmektedir. Anakaya ile desteklenmi? duvarlarla birbirinden ayr?lm?? bu i?likler 277/593, 272/593 ve 277/598 a?malar?nda g?r?lmektedir.(Fig.7,8)H1 alan?n?n do?u s?n?r?n? olu?turan 282/593 ve 282/598 a?malar?nda ise kesintisiz a??k mekanlar olarak nitelendirebilece?imiz alanlar a???a ??kar?lm??t?r (2. Evre). Bu i?liklerde bulunan malzemeler i?liklerin tam olarak ne ama?la kullan?ld?klar? hakk?nda yeterince bilgi vermemektedir. Ancak buralar?n b?y?k bir yap?n?n mutfa?? olma ihtimali bulunmaktad?r. 272/593?te bulunan sarn?c benzeri kayaya oyulmu? ?ukurun orjinal kullan?m?nda yani 1. evrede i?levinin su veya belki de tah?l biriktirmek oldu?u d???n?lmektedir.(Fig.9)


Buna ek olarak 282/598?de ele ge?en metallerin fazlal??? dikkat ?ekicidir. Yine 282/593 no?lu a?mada taban?n alt?nda (Tabaka 7) bulunan kemik diki? i?ne ve kancalar? tekstil i?erikli ?retimi de d???nd?rm??t?r. (Fig.10)


En erken evre ise yine 282/593 ve 282/598 a?malar?ndaki en alt seviyedeki duvarlarla temsil edilmektedir. (Fig.4)

?zet olarak H1 alan?nda 4 adet i?lik ortaya ??kar?lm??, bu i?likler i?in seramik, tekstil ve tekstil boyama, ekmek pi?irme ve metal i?leme fonksiyonlar? d???n?lm??t?r ancak hi?bir ?neri i?in yeterli veri bulunmamaktad?r, ocaklar?n tand?r olmas? y?ksek ihtimal olup bu durumda mekanlar?n mutfak ve depolama alanlar? oldu?u d???n?lebilir. D?rt i?li?e ek olarak i?liklerin/mutfaklar?n do?usunda tek ve geni? bir mekan?n varl??? g?r?lm??t?r. Bu mekan yap?ya giri? i?in veya avlu olarak kullan?lm?? olabilir. Bu geni? mekan en erken evrede bir duvar ile ikiye ayr?lm??t?r. Bu mekanlar?n fonksiyonlar? ve tam olarak planlar? gelecek y?llarda devam edecek kaz? ?al??malar? ile ortaya konulabilir.

H2 ALANI

Hamamtepe?nin kuzey bat?s?nda yeralan ve H2 olarak adland?r?lan alanda, 3 a?mada ?al??malar ger?ekle?tirilmi?tir: 227/618, 227/623 ve 222/623. A?malar 5x5 metrelik ?al??ma birimlerinden olu?maktad?r.

H2 alan?nda ?u ana kadar ortaya ??kar?lan kal?nt?lar bir b?t?n olarak de?erlendirildi?inde 4 farkl? yap?m a?amas?n?n varl???ndan s?z edilebilinir.

Kuzeydo?u-g?neybat? y?n?nde devam eden sur duvar? sistemi Bizans D?nemi?nde in?a edilmi? olup bu alandaki ilk yap? olmal?d?r. (Fig.12)


Sur duvar?n?n arkas?nda bulunan sarn?? yap?s? ve sarn?c?n hemen g?neyindeki ?ak?ll? zemin sur duvar? ile ?a?da?t?r. (Fig.13)


Sarn?? yap?s?n?n ?zerini ?rtm?? oldu?u tahmin edilen, ancak ?u anda belli bir k?sm? korunmu? olan kal?n har?l? tabaka da yine Bizans D?nemi kullan?m?na aittir. Bat?-do?u do?rultulu olan ve sur duvar?n? arkadan destekler gibi in?a edilmi? duvar ise Ge? Bizans D?nemi-Sel?uklu D?nemi?nde yap?lm?? olmal?d?r.(Fig.14)


Bu duvara biti?ik olan ve duvar?n her iki taraf?nda da g?r?lebilen duvar ?rg?s? ve g?neyde bulunan ve ayr?ca yuvarlak formlu bir oca?? da (Fig.15)


i?ine alan mekan ise, bat?-do?u do?rultulu duvar?n in?as?ndan ?ok da uzak olmayan bir zamanda in?a edilmi? gibi g?r?nmektedir. Mekanlardan g?neyde olan? bir konuta ait gibi g?r?nmekte olup, dev?irme malzeme ile in?a edilmi?tir. Dolay?s?yla Komana Antik Kenti?nin kuzey bat?s?nda uzanan sur duvar?n?n oldu?u alanda 13.yy sonuna kadar yerle?im aktiviteleri devam etmi?tir.

H3 ALANI

317/578

Hamamtepe?nin do?usunda h?y???n e?iminde bir d?zl?k alan bulunmaktad?r. Bu d?zl?k alan? da i?ine alacak ?ekilde h?y???n do?u y?n?ndeki e?imine do?ru basamakl? bir a?ma ?al??mas? ger?ekle?tirilmi?tir. (Fig.16)


Bu basamakl? a?mada ama?, e?imlerden a?a?? inen erozyon topra??n?n kal?nl???n? tespit etmek, h?y???n stratigrafisine ???k tutmakt?r. 2.5x5 metrelik ilk a?ma olan 317/578?nin bat? kesitinde, 634.54 seviyesinde, kuzey-g?ney y?n?nde uzanan ve har?la ?r?lm?? iki s?radan olu?an bir duvar ?rg?s? ortaya ??kar?lm??t?r. Bu duvarla ili?kili olabilecek ba?ka herhangi bir yap? kal?nt?s?na rastlanmam??t?r. Seramik buluntular? Sel?uklu D?nemi?ne tarihlenebilir. 634.10 seviyesinde ele ge?irilmi? olan sikke de (KARP09-H3-9) seramikler gibi Sel?uklu D?nemi?ne aittir.

Basamakl? a?man?n e?ime oturan 322/578 a?mas?n?n do?u taraf?ndaki temizlik ?al??mas? s?ras?nda d?k?nt? ta?lar?n aras?nda iki adet i?lenmi? mermer par?as? ele ge?irilmi?tir. Bu sekt?rde seramik malzemesinin de d?nemsel olararak kar???k olarak elde edildi?i kal?n bir dolgu topra?? kaz?lm??t?r. ?lk iki tabakada a??rl?kl? olarak Sel?uklu D?nemi serami?i bulunmu?tur, yine Tabaka 2?de Sel?uklu D?nemi?ne tarihlenebilecek (KARP09-H3-22) bir sikke bulunmu?tur. Erozyon topra??n?n sonland??? Tabaka 4 ile birlikte 632.80 seviyelerinde do?u-bat? do?rultulu bol har? ile ?r?lm?? bir duvar ortaya ??kar?lm??t?r. (Fig.17) Bu duvarlar?n a???a ??kar?ld??? Tabaka 4?deki seramikler, a??rl?kl? olarak Ge? Bizans D?nemi?ne tarihlenebilir.


Ortaya ??kar?lm?? duvar do?rultular?n?n?n kaz?lmam?? alanlar y?n?nde devam etmesi nedeniyle mekan?n tan?mlanmas? y?n?nde bir ?ng?r?de bulunmak m?mk?n de?ildir. Gelecek sezon yap?lacak olan ?al??ma ile bu ortaya ??kar?lm?? duvarlar anlam kazanacakt?r.

ARKEOZOOLOJ?

Yrd.Do?.Dr.Evangelia Pi?kin taraf?ndan ?ok miktarda bulunan hayvan kemikleri ?zerinde ?n inceleme yap?lm??t?r. Rapor daha detayl? bir ?al??may? takiben 2010 y?l?nda tamamlanacakt?r. (Fig.18)


Sonu?:

Toplam 17 adet envanterlik, 106 adet et?tl?k eser Tokat M?zes?ne teslim edilmi?, 9 grup toplam 56 po?et seramik ?izilmek ?zere ve 20 po?et toprak ?rne?i y?kanmak ?zere Orta Do?u Teknik ?niversitesi?ne getirilmi?tir. Toprak ?rnekleri 8 Ekim 2009 tarihinde m?h?rleri ??kar?larak y?kanm??, laboratuvar analizi i?in organik malzemeler ayr?lm??t?r. (Fig.19)


2009 y?l?nda Komana?da kaz? ?al??malar?n?n daha sa?l?kl? y?r?t?lebilmesi ve antik kentin g?venli?inin sa?lanabilmesi i?in giri?imlerde bulunulmu?tur. Kaz? alan?n? 24 saat beklenmesi i?in 2 adet bek?i g?revlendirilmi?tir. Yine g?venlik ?nlemi olarak tepe ?zerinde bulunan direklere elektrik ?ekilerek ayd?nlatma sa?lanm??t?r. Ekim ay? i?erisinde ise, Hamamtepe tel ?rg? ile ?evrelenmi?tir.

Bu ?al??malara ek olarak k?ydeki ?ocuklar?n e?itimine katk?da bulunmak ve k?y halk?na ?evre ve k?lt?r bilinci a??lamak ama?l? baz? faaliyetlerde bulunulmu?tur. (Fig.20, 21)? 2014 karp

女人心海底针,指的是女人心思复杂难以捉摸丰胸产品。但若以每个月的月经周期来看待女人是复杂的动物这件事,是颇精准的论述专业丰胸导师,因为女人体内女性荷尔蒙变化不仅影响生理,更影响心理。我们都知道女人的周期是伴随时间的丰胸效果,所谓人无白日好,花无白日圆。好的女人生理周期可以很好的,延长胸部美丽的周期。同理健康乳腺的周期也可以很好促进经络的循环丰胸食物,女人也会有很好的保持年轻的状态。